bx4001270mm-50 ใยทอสองทาง 45 องศา 50กก

bx4001270mm-50

bx4001270mm-50 ใยทอสองทาง 45 องศา 50กก

bx4001270mm-50

5,843.00 บาท
1 ม้วน /50 กก.

Bi-axial หรือเรียกอีกอย่างว่า Double axial คือใยทอ ที่ใช้ E-glass แบบเส้นเดี่ยวมาทอสองทางในมุม +45 องศาและ – 45 องศา เมื่อให้แนวยาวเป็น 0 องศา ใช้ในงานที่ต้องการการรับแรงของชิ้นงานเพิ่มเติมในระนาบ + และ – 45 องศา สามารถใช้ ประกอบกับการใช้ ใยทอแนวเดียวที่เรียกว่า Unidirectional 0 หรือ 90 องศา เบอร์ 400 ม้วน 50 กก.

 
1