k20 ผงไมโครบอลลูน3m 25กก

k20

k20 ผงไมโครบอลลูน3m 25กก

k20

7,974.00 บาท
1 กล่อง / 25 กก.

Glass Bubbles เป็นผงแก้วซิลิกาที่มีช่อวว่างภายในใช้ผสมสีโป้วเพื่อให้ขัดขึ้นรูปแม่แบบได้ง่ายบรรจุกล่องละ 25 กก. สามารถเก็บไว้ได้นาน

 
1